Všeobecné obchodní podmínky

 

Mailbox Translations s.r.o.

I. Obecná ustanovení

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást objednávek mezi objednavatelem a společností Mailbox Translations s.r.o., Hlavní 96, 252 45 Zvole, IČ: 24754226, DIČ: CZ24754226 (dále jen „zhotovitel“), není-li mezi objednavatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

2. Tyto VOP jsou vydány podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (Obchodní zákoník České republiky) a vztahují se na předmět činnosti zhotovitele, tj. především zajišťování překladatelských služeb a související doplňkové služby.

3. Tyto VOP jsou platné od 1. 10. 2010.

II. Vznik smluvního vztahu

 

1. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o zajištění služeb, a to na základě písemné objednávky, která byla zhotovitelem potvrzena (odsouhlasena). Taková objednávka je závazná a tyto VOP jsou její nedílnou součástí.

2. Písemnou formou objednávky se rozumí též elektronická pošta a objednávka odeslaná pomocí elektronického objednávkového formuláře umístěného na webu zhotovitele.

3. Objednávka překladu musí obsahovat:

 • výchozí text
 • požadavek na cílový jazyk překladu
 • specifikaci účelu překladu – nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k internímu použití a nikoli ke zveřejnění nebo k tisku.
 • přesnou korespondenční a fakturační adresu včetně IČ a DIČ
 • kontakt na objednávající osobu
 • kontakt na osobu, se kterou je možné konzultovat odbornou terminologii apod.
 • další požadavky k překladu (např. firemní styl, terminologické preference a požadavky na médium dodání, formát, typografickou úpravu apod.)
 • požadované další práce nad rámec samotného překladu

4. Po odsouhlasení objednávky zhotovitelem může objednavatel objednávku měnit pouze s písemným souhlasem zhotovitele. Změny v objednávce mohou mít vliv na termín předání zakázky a cenu zakázky.

5. Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít řádně provedenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle čl. VI.

III. Realizace služby

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednanou zakázku podle zadání v odsouhlasené objednávce, a to ve sjednané době a sjednaným způsobem.

2. Objednavatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost, informace a podklady potřebné pro řádné provedení zakázky, které jsou uvedeny v objednávce.

3. V případě, že objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2 tohoto čl., nenese zhotovitel odpovědnost za z toho vyplývající případné nedostatky v provedené zakázce.

4. Pokud bude objednaný překlad použit pro tisk, musí být součástí objednávky také zajištění předtiskové korektury.

IV. Předání zakázky

 

1. Není-li v objednávce uvedeno jinak, zhotovitel odevzdá provedenou překladatelskou zakázku ve stejném formátu a prostřednictvím stejného média, jako obdržel výchozí text k překladu.

2. Není-li mezi objednavatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, základní (běžný, standardní) termín předání překladatelské zakázky objednavateli je 1 pracovní den na každých 5 normostran překladu plus den zadání a den odevzdání překladu.

3. Zhotovitel má právo termín předání zakázky přiměřeně prodloužit nebo zkrátit, pokud objednavatel učiní změny v objednávce v průběhu realizace zakázky.

4. Objednavatel je povinen potvrdit přijetí (řádné předání) zakázky, a to písemně a bez zbytečného odkladu bezprostředně po přijetí zakázky.

5. Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 4 tohoto čl. do 12 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

6. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné předat požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob předání vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

7. Objednavatel bere na vědomí, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za provedenou práci. Do té doby je překlad majetkem zhotovitele.

V. Práva a povinnosti

 

1. Objednavatel je odpovědný za obsah výchozího textu a za technické vlastnosti jeho nosiče.

2. Objednavatel prohlašuje, že vlastní plná autorská práva k výchozímu textu, nebo vlastní přenesená práva k pořízení překladu výchozího textu, je-li vlastnictví práv relevantní.

3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva vinou objednavatele.

4. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku zaplatit zhotoviteli výslednou cenu. Objednavatel je povinen zhotovitele informovat, pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace. V případě vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednavatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.

VI. Cena zakázky

 

1. Není-li uvedeno jinak, cena zakázky se stanoví podle platného ceníku služeb zhotovitele s objednavatelem, nebo na základě dílčích kalkulací na jednotlivé zadané objednávky.

2. Ceník služeb zhotovitele stanoví sazby za normostranu výsledného překladu (přeloženého textu) v tzv. běžném termínu předání zakázky – viz čl. IV, odst. 2.

3. V případě dřívějšího než tzv. běžného termínu předání zakázky je zhotovitel oprávněn účtovat příplatek za expresní zpracování zakázky. O výši příplatku je zhotovitel povinen objednavatele písemně informovat v tzv. předběžné kalkulaci před započetím práce na zakázce.

4. Předběžná kalkulace vychází pouze z odhadu počtu normostran výsledného překladu. Výsledná cena, která bude objednavateli účtována, se řídí skutečným počtem normostran výsledného překladu.

5. Není-li uvedeno jinak, jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer.

6. Zhotovitel má právo účtovat každou započatou normostranu výsledného překladu jako celou normostranu.

7. Zhotovitel má právo stanovit příplatek za práci o víkendech a svátcích, za překlad nebo přepis zvukového záznamu nebo za překlad špatně čitelné předlohy.

8. Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednavateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení.

9. Veškeré poskytnuté slevy a zvýhodnění musejí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemně.

VII. Platební podmínky

 

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.

2. Faktura je podkladem k úhradě ceny zakázky a je splatná ke dni uvedenému na tomto dokladu.

3. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení faktury.

4. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.

5. Při prodlení s placením se objednavatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Při opožděné platbě bude úhrada objednavatele nejdříve použita na platbu úroku z prodlení a teprve zbývající část na dluh samotný.

7. Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

VIII. Reklamace

 

1. Překladatelská zakázka má vady tehdy, pokud nebyla provedena v souladu s potvrzenou objednávkou, a to zejména ve smluveném termínu a v očekávané kvalitě (gramatika, styl, význam překladu).

2. Objednavatel je povinen uplatnit případnou reklamaci písemně s popisem charakteru vad.

3. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 dní ode dne odevzdání provedené zakázky.

4. Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.

5. Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany objednavatele za oprávněnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě opravu daného překladu.

6. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na případně jiný typ platby za poskytnutou službu.

7. Pokud se zhotovitel a objednavatel neshodnou na oprávněnosti reklamace, zavazují se strany řídit znaleckým posudkem soudního tlumočníka z evidence znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterého určí zhotovitel.

8. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku se strany zavazují uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí znalce v reklamačním řízení.

9. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé objednavateli z důvodu tiskových chyb v přeloženém textu, pokud objednavatel u zhotovitele neobjednal překlad textů určených do tisku s odpovídajícím počtem předtiskových korektur.

10. Zhotovitel neodpovídá za případnou škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

11. Zhotovitel má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

IX. Odstoupení od smlouvy

 

1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli tzv. storno poplatky ve výši 100 % již realizované části zakázky a 50 % předpokládané zbývající části zakázky.

X. Důvěrnost informací

 

1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 515/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí po tři roky od data zániku smlouvy.

2. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

XII. Závěrečná ustanovení

 

1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.

 
objednat překlad
orange_lineVýhody našich překladů
 • Vysoce kvalifikovaní překladatelé
 • Nižší ceny než tradiční překladatelské agentury
 • Splňujeme požadavky norem ISO 9001, EN 15038 a CEPRES:2007
 • Standardní, odborné i soudní překlady na vysoké úrovni
orange_lineČasto kladené otázky
Co znamená normostrana?

Normostrana textu má rozsah 1800 znaků včetně mezer.

Kdy bude překlad hotový?

V termínu, který si předem odsouhlasíme.

Všechny otázky
nabídnout se jako překladatel
nabídnout se